uzaktan röle kullanımı

Uzaktan yazıcı yönetimi röle kullanımı

Uzun zamandır yazı ekleyemiyor idim aslında yaptığım işlere devam ediyorum az da olsa ama paylaşım yapacak vaktim olmuyor. Şu aralar büyük yazıcı yapmakla uğraşıyorum bu sırada hali hazırda olan diğer yazıcım için uzaktan erişim ihtiyacım oldu. Uzaktan yazıcı yönetimi. Yazıcıyı kapatmak gibi bende buna yönelik bir şeyler yaptım belki birilerine lazım olur diye paylaşıyorum.

Uzaktan yazıcı yönetimi

Kısaca ne yaptığımı anlatarak başlıyayım. İnternet üzerinden oluşturduğumuz sayfa ile iki adet röleyi açıp kapatma işlemi yapıyoruz. Biri rutinde açıkken diğeri kapalı olarak ayarlı. Birinde yazıcı bağlı diğerine 220v lamba. Gerektiğinde uzaktan bağlandığımda aydınlatıp kamera ile izlemek için.

Görseller ile daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.

Malzemeler işe başlayalım:

 • Nodemcu,
 • 2 adet röle,
 • 2 adet sıva üstü priz,
 • 220v 5v düşüren trafo,
 • Kablo ve jumper kablolar.

uzaktan röle yönetimi

 

uzaktan röle kullanımıuzaktan röle kullanımı uzaktan röle kullanımı

 

Kutu içerisi biraz karışık oldu çok düzenleyecek  vaktim yoktu. Şimdilik düzgün çalışıyor kodlamaya geçelim.

Uzaktan yazıcı yönetimi.

// Load Wi-Fi library
#include <ESP8266WiFi.h>

// Set your Static IP address
IPAddress local_IP(192, 168, 0, 30);
// Set your Gateway IP address
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);  //optional
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); //optional

// Replace with your network credentials
const char* ssid   = "Akyol2";
const char* password = "*********";

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);

// Variable to store the HTTP request
String header;

// Auxiliar variables to store the current output state
String output5State = "off";
String output4State = "off";

// Assign output variables to GPIO pins
const int output5 = 5;
const int output4 = 4;

// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0; 
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // Initialize the output variables as outputs
 pinMode(output5, OUTPUT);
 pinMode(output4, OUTPUT);
 // Set outputs to LOW
 digitalWrite(output5, HIGH);
 digitalWrite(output4, LOW);

 // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 // Configures static IP address
 if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
  Serial.println("STA Failed to configure");
 }
 // Print local IP address and start web server
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 server.begin();
}

void loop(){
 WiFiClient client = server.available();  // Listen for incoming clients

 if (client) {               // If a new client connects,
  Serial.println("New Client.");     // print a message out in the serial port
  String currentLine = "";        // make a String to hold incoming data from the client
  currentTime = millis();
  previousTime = currentTime;
  while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
   currentTime = millis();     
   if (client.available()) {       // if there's bytes to read from the client,
    char c = client.read();       // read a byte, then
    Serial.write(c);          // print it out the serial monitor
    header += c;
    if (c == '\n') {          // if the byte is a newline character
     // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
     // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
     if (currentLine.length() == 0) {
      // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
      // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      
      // turns the GPIOs on and off
      if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 5 on");
       output5State = "on";
       digitalWrite(output5, LOW);
      } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 5 off");
       output5State = "off";
       digitalWrite(output5, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 4 on");
       output4State = "on";
       digitalWrite(output4, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 4 off");
       output4State = "off";
       digitalWrite(output4, LOW);
      }
      
      // Display the HTML web page
      client.println("<!DOCTYPE html><html>");
      client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
      client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
      // CSS to style the on/off buttons 
      // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
      client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
      client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
      client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
      client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
      
      // Web Page Heading
      client.println("<body><h1><a href='http://192.168.0.30'>YAZICI KONTROL UNITESI - Web Server</a></h1>");
      
      // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5 
      client.println("<p>YAZICI DURUMU:</p>");
      // If the output5State is off, it displays the ON button    
      if (output5State=="off") {
       client.println("<p>Yazici acik</p>");
       client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">KAPAT</button></a></p>");
       client.println("<hr>");
      } else {
       client.println("<p>Yazici kapali</p>");
       client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">AC</button></a></p>");
       client.println("<hr>");
      } 
        
      // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4 
      client.println("<p>LAMBA - DURUM " + output4State + "</p>");
      // If the output4State is off, it displays the ON button    
      if (output4State=="off") {
       client.println("<p>Lamba kapali</p>");
       client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">AC</button></a></p>");
      } else {
       client.println("<p>Lamba acik</p>");
       client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">KAPAT</button></a></p>");
      }
      client.println("<hr>");
      client.println("www.orcunakyol.com.tr");
      client.println("<hr>");
      client.println("</body></html>");
      
      // The HTTP response ends with another blank line
      client.println();
      // Break out of the while loop
      break;
     } else { // if you got a newline, then clear currentLine
      currentLine = "";
     }
    } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
     currentLine += c;   // add it to the end of the currentLine
    }
   }
  }
  // Clear the header variable
  header = "";
  // Close the connection
  client.stop();
  Serial.println("Client disconnected.");
  Serial.println("");
 }
}

Kod içerisnde ben nodemcuya sabit ip verdim. Her açıldığında o ip almaya çalışacak böylece sabit ip erişebilicez.

Sorunuz olursa ben buradayım 😉

SENDE YORUM EKLE..

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here